https://journals.wco.pl/los/issue/feed Letters in Oncology Science 2019-02-19T16:39:16+01:00 Wiktoria Suchorska wiktoria.suchorska@wco.pl Open Journal Systems <em>Letters in Oncology Science</em> is an interdisciplinary quarterly journal of the Oncology Centre of Wielkopolska (Polonia Major) Region, aimed at researchers and practicing specialist physicians engaged in studies in the following areas:<br /><ul><li><strong>oncology</strong>, </li><li><strong>diagnostics of oncologic diseases</strong>, </li><li><strong>planning treatment of oncologic diseases</strong>, </li><li><strong>radiotherapy</strong>, </li><li><strong>chemotherapy</strong>, </li><li><strong>immunotherapy</strong>, </li><li><strong>dosimetry</strong>, </li><li><strong>nuclear medicine</strong>, </li><li><strong>research of cancer biology,</strong></li><li><strong>molecular biology of cancer,</strong></li><li><strong>oncologic care,</strong></li><li><strong>radiobiology,</strong></li><li><strong>physiotherapy.</strong></li></ul> https://journals.wco.pl/los/article/view/82 Ocena wpływu dawki i mocy promieniowania jonizującego na komórki raka piersi. The assessment of the effect of ionizing radiation dose and dose rate for breast cancer cells 2019-02-19T16:39:14+01:00 Marika Musielak marikamusielak@gmail.com <p>Rak piersi jest najczęściej występującym typem nowotworu wśród kobiet. Ze względu na odmienne typy histologiczne guzów, stosuje się różne podejście terapeutyczne. Najczęściej jest to leczenie skojarzone, obejmujące chirurgiczne usunięcie ogniska nowotworowego, radioterapię oraz leczenie cytostatykami. Jednakże, głównym celem każdej stosowanej terapii jest zniszczenie komórek nowotworowych przy odpowiednio niskim uszkodzeniu tkanek  zdrowych. Celem pracy była ocena wpływu stosowanych klinicznie schematów napromieniania radioterapeutycznego, za pomocą wiązki promieniowania jonizującego.</p><p>Zbadano wpływ wielkości dawki (ang. <em>Dose</em>, D) 0 Gy; 1,0 Gy; 2,0 Gy; 4,0 Gy oraz mocy dawki (ang. Dose Rate, DR) 300 i 600 cGy/min. W doświadczeniu wykorzystano dwie linie komórkowe raka piersi MDA–MB–231 oraz MDA–MB–468, zaliczające się do typu raka piersi potrójnie negatywnego (ang. <em>triple negative breast cancer</em>, TNBC). Przy pomocy testów klonogennych obliczono  frakcję przeżywalności (ang. <em>surviving fraction</em>, SF) dla poszczególnych dawek oraz wykreślono krzywe przeżycia będące zależnością SF(D). Wykazano, że wraz ze wzrostem dawki, przeżywalność komórek maleje, zgodnie <br /> z założeniami modelu liniowo-kwadratowego. Porównując obydwie linie komórkowe, zaobserwowano różnice w krzywych przeżywalności obejmujący niskie dawki promieniowania. W przypadku MDA-MB–231, w przedziale dawki poniżej 2 Gy, stwierdzono znaczne obniżenie przeżywalności, które sugeruje wystąpienie zjawiska hiperwrażliwości na promieniowanie. Odmienna wyniki zaobserwowano dla linii MDA–MB–468 w zakresie &lt;2 Gy, gdzie współczynnik SF przeżycia przekraczał wartości powyżej 1.0, co może świadczyć o wzmożonej stymulacji proliferacji.</p><p>Śledząc wykreślone zależności SF(D), można jednoznacznie określić, jak dany typ linii nowotworowej odpowiada na traktowanie różnymi schematami promieniowania. Nie wykazano istotnych różnic pomiędzy zastosowaniem dwóch różnych mocy przy tej samej dawce. Poprzez zwiększenie DR, skraca się czas trwania ekspozycji. <br /> W konsekwencji pacjent otrzyma podobną dawkę w krótszym czasie, co skutkuje podwyższeniem komfortu podczas leczenia.</p><strong></strong> 2019-01-07T09:26:48+01:00 ##submission.copyrightStatement## https://journals.wco.pl/los/article/view/112 Testy kontroli jakości obrazowania megawoltowego akceleratora TomoTherapy oraz ich ocena w oprogramowaniu ARTISCAN do półautomatycznej analizy obrazów 2019-02-19T16:39:13+01:00 Piotr Romański piotr.romanski@wco.pl Bartosz Pawałowski pawalowski.bartosz@wco.pl Dawid Radomiak radomiak.dawid@wco.pl Krzysztof Matuszewski krzysztof.matuszewski@wco.pl Hubert Szweda hubert.szweda@wco.pl <p><span>Stosowanie megawoltowej tomografii komputerowej (Megavoltage Computed Tomography - MVCT) w aparatach TomoTherapy wymaga testowania poprawności działania systemu detekcyjnego. Prawidłowa praca detektora warunkuje precyzyjne ułożenie chorego na stole terapeutycznym oraz dokładne dostarczenie zaplanowanej dawki do napromienianego obszaru poprzez precyzyjne odwzorowanie kształtu planowanej objętości terapeutycznej (Planning Target Volume - PTV) oraz narządów krytycznych. Kontrola jakości (Quality Assurance - QA) pracy detektora jest zatem niezbędna dla zapewnienia poprawności realizacji planów leczenia. Do analizy danych otrzymanych z testów coraz częściej wykorzystuje się programy komputerowe. Celem niniejszej pracy było uzasadnienie wdrożenia oprogramowania ARTISCAN do półautomatycznej analizy parametrów MVCT oraz wskazanie sposobu wyznaczenia tolerancji i ich ustalenie dla wybranych własności fizycznych opisujących jakość obrazów tomograficznych oraz określenie ich precyzji.<s></s></span></p> 2019-01-07T10:05:46+01:00 ##submission.copyrightStatement## https://journals.wco.pl/los/article/view/114 Wdrożenie urządzenia QuickCheck firmy PTW do codziennej kontroli stabilności wydajności akceleratorów medycznych 2019-02-19T16:39:16+01:00 Patrycja Borowska patrycja.borowska@wco.pl Urszula Sobocka-Kurdyk urszula.sobocka-kurdyk@wco.pl Bartosz Pawałowski bartosz.pawalowski@wco.pl <p><span>Codzienna weryfikacja stabilności pracy akceleratora medycznego poprzez pomiar dawki jest podstawowym testem zapewniającym kontrolę jakości pracy aparatu podczas realizacji leczenia radioterapeutycznego.  Celem pracy było wdrożenie oraz zweryfikowanie możliwości zastosowania urządzenia QuickCheck (QCh) firmy PTW Freiburg do codziennej kontroli jakości akceleratorów medycznych.  Dokonano porównania dwóch metod pomiarowych wydajności akceleratora, dotychczasowej polegającej na pomiarze z wykorzystaniem komory jonizacyjnej umieszczanej w w fantomie wodnym z urządzeniem QuickCheck. Analiza za pomocą tego urządzenia dostarcza dodatkowych informacji m.in. o charakterystyce wiązki promieniowania jonizującego. Zebrane pomiary za pomocą urządzenia QCh odniesiono do wyników referencyjnych (otrzymanych z pomiarów przeprowadzonych w fantomie wodnym). Na podstawie przeprowadzonej analizy badane urządzenie zostało wdrożone do weryfikacji stabilności wydajności akceleratorów w ramach testów codziennych zgodnych z Rozporządzeniem Ministra Zdrowia w sprawie warunków bezpiecznego stosowania promieniowania jonizującego dla wszystkich rodzajów ekspozycji medycznej. Wyznaczono odpowiednie współczynniki przejścia pozwalające przeliczać uzyskiwane przy pomocy urządzenia QCh wyniki pomiarów na warunki odniesienia w fantomie wodnym.</span></p> 2019-01-07T00:00:00+01:00 ##submission.copyrightStatement## https://journals.wco.pl/los/article/view/99 Użyteczność metod radioizotopowych w leczeniu przerzutów nowotworowych do układu kostnego – przegląd metod 2019-02-19T16:39:15+01:00 Roksana Zając roksana.zajac4@gmail.com Paulina Radzińska paulina.ra96@gmail.com Agata Karolina Pietrzak agata.pietrzakk@gmail.com Katarzyna Wiecheć k.wiechec@interia.eu Jakub Żurawski zurawski@ump.edu.pl Witold Cholewiński witold.cholewinski@wco.pl <h2>Streszczenie</h2><p>Leczenie dolegliwości bólowych będących konsekwencją przerzutów nowotworowych w układzie kostnym stanowi ważny problem kliniczny z uwagi na istotne obniżenie jakości życia chorego onkologicznego. Towarzyszące zaawansowanej chorobie nowotworowej zmiany przerzutowe oprócz bólu, są także przyczyną złamań patologicznych oraz upośledzenia funkcji ruchowych pacjenta, a nieleczone mogą być przyczyną krytycznych dla życia chorego powikłań. Zastosowanie leczenia radioizotopowego jako jednej z form terapii paliatywnej, jest ważnym <br /> i efektywnym sposobem zapobiegania komplikacjom zdrowotnym związanym <br /> z rozwojem przerzutów do układu szkieletowego.</p><p><strong>Abstract  </strong></p><p>Palliative therapy in patients’ suffering from metastatic bone lesions is an important clinical problem due to a significant reduction in the quality of life of an oncological patient. The metastatic bone lesions regardless pain are also the cause of pathological fractures and impairments of the patient's motor functions and untreated can affect mortality more often than primary neoplastic disease. The palliative therapy using radioisotopes seems to be an important and effective method which might prevent the critical health complications caused by the skeletal tumors.</p> 2019-01-07T09:11:55+01:00 ##submission.copyrightStatement## https://journals.wco.pl/los/article/view/100 Obrazowanie radioizotopowe w onkologii pediatrycznej – przegląd metod 2019-02-19T16:39:15+01:00 Paulina Radzińska paulina.ra96@gmail.com Roksana Zając roksana.zajac4@gmail.com Agata Karolina Pietrzak agata.pietrzakk@gmail.com Katarzyna Wiecheć k.wiechec@interia.eu Jakub Żurawski zurawski@ump.edu.pl Witold Cholewiński witold.cholewinski@wco.pl <h3>Streszczenie</h3><p>Do najczęstszych chorób onkologicznych występujących u pacjentów pediatrycznych należą: białaczki, chłoniaki, nowotwory złośliwe ośrodkowego układu nerwowego (OUN) oraz neuroblastoma. Częste zachorowania oraz ograniczona czułość i swoistość konwencjonalnych metod obrazowych sugeruje konieczność rozszerzenia postępowania diagnostycznego wobec tej szczególnej grupy chorych o procedury wysokospecjalistyczne, wśród których przydatne wydają się być badania radioizotopowe.</p><p><strong>Abstract</strong></p><p>The most common malignancies observed in paediatric patients are leukemia, lymphoma, central nervous system (CNS) malignant neoplasms and neuroblastoma. Increasing number of new cases of the diseases and limited sensitivity and specificity of the conventional imaging methods in this important and susceptible group of patients suggest the necessity to include the advanced imaging procedures into clinical management, among which radioisotope examinations seem to be valuable.<strong></strong></p><p> </p> 2019-01-07T09:04:08+01:00 ##submission.copyrightStatement## https://journals.wco.pl/los/article/view/115 Response of neural stem cells to ionizing radiation 2019-02-19T16:39:14+01:00 Katarzyna Ida Kulcenty katarzyna.kulcenty@wco.pl Joanna Patrycja Wróblewska joanna.wroblewska@wco.pl Wiktoria Maria Suchorska wiktoria.suchorska@wco.pl Adult neurons are believed to be in a state of growth arrest. The generation of neurons is complete at the time of birth in most of the brain regions. However neurogenesis is present through life in the dentate gyrus of hippocampus and the lateral ventricles due to the presence of neural stem cells (NSC). This postnatal neurogenesis in hippocampus plays a critical role in cognitive development mainly in learning and memory functions. NSC are self-renewing, multipotent cells that generate the neurons and glia of the nervous system. Due to their high proliferation, NSC are highly sensitive to ionizing radiation. This review describes the current knowledge on impact of ionizing radiation on neural stem cells biology. Widening the knowledge of mechanisms involved in radiation-induced neurotoxicity at the level of NSC may help to overcome in the future the side effects occurring after anti-cancer therapies of the brain and help to protect and maintain neurogenesis. 2019-01-07T10:00:08+01:00 ##submission.copyrightStatement##