Letters in Oncology Science https://journals.wco.pl/los <p><em>Letters in Oncology Science</em> is an interdisciplinary quarterly journal of the Oncology Centre of Wielkopolska (Polonia Major) Region, aimed at researchers and practicing specialist physicians engaged in studies in the following areas:</p> <ul> <li class="show"><strong>oncology</strong>,&nbsp;</li> <li class="show"><strong>diagnostics of oncologic diseases</strong>,&nbsp;</li> <li class="show"><strong>planning treatment of oncologic diseases</strong>,&nbsp;</li> <li class="show"><strong>radiotherapy</strong>,&nbsp;</li> <li class="show"><strong>chemotherapy</strong>,&nbsp;</li> <li class="show"><strong>immunotherapy</strong>,&nbsp;</li> <li class="show"><strong>dosimetry</strong>,&nbsp;</li> <li class="show"><strong>nuclear medicine</strong>,&nbsp;</li> <li class="show"><strong>research of cancer biology,</strong></li> <li class="show"><strong>molecular biology of cancer,</strong></li> <li class="show"><strong>oncologic care,</strong></li> <li class="show"><strong>radiobiology,</strong></li> <li class="show"><strong>physiotherapy.</strong></li> </ul> Greater Poland Cancer Centre en-US Letters in Oncology Science 2543-6724 Wszyscy autorzy pracy muszą wyrazić pisemną zgodę na jej publikację. Oświadczenie pierwszego autora, że wszyscy współautorzy zapoznali się z praca i wyrazili zgodę na jej publikację jest również akceptowane. W momencie przyjęcia pracy do publikacji wszelkie prawa do jej wykorzystania przechodzą na właściciela czasopisma i jego praw autorskich. Praca nie może zostać opublikowana w żadnym innym wydawnictwie do czasu wykorzystania jej przez Redakcję Czasopisma. Po opublikowaniu praca pozostaje własnością Wielkopolskiego Centrum Onkologii, a jakiekolwiek jej wykorzystanie w całości lub w części, bez względu na nośnik i język, możliwe jest tylko po uzyskaniu pisemnej zgody Redakcji, która jest wyłącznym wydawcą i dystrybutorem czasopisma , z podaniem źródła. The role of PET/CT in malignant melanoma diagnosis https://journals.wco.pl/los/article/view/208 <p>Malignant melanoma is the primary cause of morbidity among skin cancers patients. The positron emission tomography/computed tomography (PET/CT) study is one of the most used methods of imaging in oncology. It is also considered useful in malignant melanoma staging, restaging, and therapy planning.</p> Paulina Kukla Agata Karolina Pietrzak Copyright (c) 2021 Letters in Oncology Science https://creativecommons.org/licenses/by-nd/4.0 2022-01-21 2022-01-21 18 4 86 91 10.21641/los.2021.18.4.208 The History of using proton irradiation in radiotherapy https://journals.wco.pl/los/article/view/211 <p>Historia terapii protonowej rozpoczęła się w 1946 roku kiedy Robert Wilson opublikował artykuł, w którym zaproponował wykorzystanie akceleratorów formujących wiązkę protonową do leczenia głęboko zlokalizowanych guzów. W konwencjonalnej radioterapii wykorzystywane jest promieniowanie fotonowe. Opisując przewagę promieniowania protonowego nad fotonowym należy zwrócić uwagę na jego aspekty fizyczne m.in. rozkład głębokościowy dawki. Rozkład dawki&nbsp; w ośrodku maleje wykładniczo dla fotonów, natomiast dla protonów rozkład głębokości dawki ma charakterystyczny kształt, zwany pikiem Bragga. Celem pracy jest przedstawienie historii terapii protonowej rozpoczynając od odkrycia protonu, a kończąc na współczesnej radioterapii klinicznej. W 1990 rozpoczęła się nowoczesna era terapii wykorzystujących cząstki, kiedy został otwarty pierwszy specjalistyczny szpital leczący terapią protonową w Centrum Medycznym Uniwersytetu Loma Linda w Kalifornii. Od tamtej pory leczenie protonowe było przeprowadzane w placówkach szpitalnych używając technologii i technik, które były porównywalne z nowoczesną radioterapią fotonową. Dane kliniczne jednoznacznie potwierdzały, że terapia protonowa jest przodującą i lepszą metodą leczenia od konwencjonalnej radioterapii. W tym okresie pacjenci byli leczeni w kilku ośrodkach na świecie, gdzie metody i techniki napromieniania były różne, a nowe technologie były stale implementowane. Finalnie, dane kliniczne uzyskane w naukowych placówkach wykazały dobrą powtarzalność&nbsp; i wydajność terapii protonowej.</p> Marika Musielak Copyright (c) 2021 Letters in Oncology Science https://creativecommons.org/licenses/by-nd/4.0 2022-01-21 2022-01-21 18 4 99 106 10.21641/los.2021.18.4.211 Application of CRISPR/Cas9 technology in cancer treatment https://journals.wco.pl/los/article/view/212 <p>Genome editing techniques as a basic tools in scientific research has resulted in significant advances in biological and medical sciences, and has made it possible to understand the pathophysiology of many diseases. One of the most up-to-date method of introducing specific changes in the genome is the CRISPR/Cas9 technology, which, by inserting, deleting or changing nucleotides in the DNA sequence, leads to inactivation of target genes, acquisition of new genetic features or correction of unwanted mutations. In addition, the CRISPR/Cas9 technology allows the creation of <em>in vitro</em> and <em>in vivo</em> models of many diseases, and the detailed study of their patomechanisms. Currently, there are many studies in the field of oncology using the CRISPR/Cas9 technique, and this work is a brief summary of them.</p> Kamila Romanowska Julia Ostapowicz Wojciech Golusiński Copyright (c) 2021 Letters in Oncology Science https://creativecommons.org/licenses/by-nd/4.0 2022-01-21 2022-01-21 18 4 92 98 10.21641/los.2021.18.4.212