Letters in Oncology Science https://journals.wco.pl/los <p><em>Letters in Oncology Science</em> is an interdisciplinary quarterly journal of the Oncology Centre of Wielkopolska (Polonia Major) Region, aimed at researchers and practicing specialist physicians engaged in studies in the following areas:</p> <ul> <li class="show"><strong>oncology</strong>,&nbsp;</li> <li class="show"><strong>diagnostics of oncologic diseases</strong>,&nbsp;</li> <li class="show"><strong>planning treatment of oncologic diseases</strong>,&nbsp;</li> <li class="show"><strong>radiotherapy</strong>,&nbsp;</li> <li class="show"><strong>chemotherapy</strong>,&nbsp;</li> <li class="show"><strong>immunotherapy</strong>,&nbsp;</li> <li class="show"><strong>dosimetry</strong>,&nbsp;</li> <li class="show"><strong>nuclear medicine</strong>,&nbsp;</li> <li class="show"><strong>research of cancer biology,</strong></li> <li class="show"><strong>molecular biology of cancer,</strong></li> <li class="show"><strong>oncologic care,</strong></li> <li class="show"><strong>radiobiology,</strong></li> <li class="show"><strong>physiotherapy.</strong></li> </ul> Greater Poland Cancer Centre en-US Letters in Oncology Science 2543-6724 Wszyscy autorzy pracy muszą wyrazić pisemną zgodę na jej publikację. Oświadczenie pierwszego autora, że wszyscy współautorzy zapoznali się z praca i wyrazili zgodę na jej publikację jest również akceptowane. W momencie przyjęcia pracy do publikacji wszelkie prawa do jej wykorzystania przechodzą na właściciela czasopisma i jego praw autorskich. Praca nie może zostać opublikowana w żadnym innym wydawnictwie do czasu wykorzystania jej przez Redakcję Czasopisma. Po opublikowaniu praca pozostaje własnością Wielkopolskiego Centrum Onkologii, a jakiekolwiek jej wykorzystanie w całości lub w części, bez względu na nośnik i język, możliwe jest tylko po uzyskaniu pisemnej zgody Redakcji, która jest wyłącznym wydawcą i dystrybutorem czasopisma , z podaniem źródła. The utility of the 18F-FDG PET/CT study in the laryngeal cancer diagnosis https://journals.wco.pl/los/article/view/205 <p>Laryngeal cancer is one of the most common head and neck malignant neoplasm, demanding early and detailed diagnosis. The method of choice in the head and neck tumors imaging is the <sup>18</sup>F-fluorodeoxyglucose positron emission tomography/computed tomography (<sup>18</sup>F-FDG PET/CT) study.</p> Aleksandra Feldgebel Adrianna Medak Witold Cholewiński Agata Karolina Pietrzak Copyright (c) 2021 Letters in Oncology Science https://creativecommons.org/licenses/by-nd/4.0 2021-09-23 2021-09-23 18 3 10.21641/los.2021.18.3.205 The role of nuclear medicine in the musculoskeletal diseases' diagnosis https://journals.wco.pl/los/article/view/206 <p>Nuclear medicine imaging techniques are widely used in the musculoskeletal disorders diagnosis. The most commonly used are the triple-phase scintigraphy, single-photon emission tomography (SPECT), and the positron emission tomography/computed tomography (PET/CT).</p> Iga Strojna Witold Cholewiński Copyright (c) 2021 Letters in Oncology Science https://creativecommons.org/licenses/by-nd/4.0 2021-09-23 2021-09-23 18 3 10.21641/los.2021.18.3.206