Implementation of a based on transit-EPID images enhancement to an existing IGRT protocol

Versions

PDF (Język Polski)

Keywords

transit-EPID
treatment repeatability control
IGRT

How to Cite

Borowska, P., Paluszyńska, M., Sobocka-Kurdyk, U., Kubicka, S., & Peszyńska-Piorun, M. (2021). Implementation of a based on transit-EPID images enhancement to an existing IGRT protocol. Letters in Oncology Science, 18(2). https://doi.org/10.21641/los.2021.18.2.201 (Original work published June 17, 2021)

Abstract

Standardem klinicznym stało się stosowanie dostępnych systemów obrazowania mega- oraz kilowoltowego do kontroli ułożenia pacjenta w pozycji terapeutycznej przed podaniem frakcji radioterapii. Realizacja protokołu leczenia pod kontrolą obrazowania (ang. Image Guided Radiotherapy, IGRT) pozwala zminimalizować niezgodności geometryczne występujące na etapie pozycjonowania pacjenta. Nie weryfikuje ona jednak prawidłowości realizacji frakcji leczenia przez akcelerator. Standardowe metody dozymetrycznej kontroli leczenia stosowane klinicznie, takie jak pojedynczy pomiar dawki in-vivo stosowany dla techniki konformalnej (ang. 3D Conformal Radiotherapy, 3DCRT) czy weryfikacja realizowalności planu leczenia przez aparat stosowana przed rozpoczęciem leczenia dla technik z modulacją intensywności wiązki nie zapewniają informacji o powtarzalności radioterapii. Odpowiedzią na potrzebę kontroli realizacji kolejnych frakcji leczenia może być zastosowanie analizy obrazów zarejestrowanych przez kasetę portalową (ang. Electronic Portal Imaging Device, EPID) podczas sesji radioterapii. Możliwe jest odtworzenie na ich podstawie zarówno dawki w wybranym punkcie ciała pacjenta, jak i zrekonstruowanie rozkładu 3D dawki dla porównania go z zaplanowanym. Wymaga to jednak stworzenia własnych algorytmów rekonstrukcyjnych lub zastosowania rozwiązań komercyjnych, co ze względu na ograniczone zasoby ludzkie lub finansowe może nie być możliwe do zrealizowania w poszczególnych ośrodkach klinicznych. Alternatywą może być uzupełnienie protokołu IGRT przez weryfikację powtarzalności leczenia za pomocą porównania obrazów zarejestrowanych przez EPID podczas wybranych frakcji leczenia z obrazami zarejestrowanymi podczas frakcji referencyjnej. Ocenę proponowanej metody przeprowadzono dwuetapowo: zweryfikowano jej wrażliwość na wystąpienie możliwych błędów w realizacji radioterapii oraz przeprowadzono kontrolę jej działania w warunkach rzeczywistych. Wszystkie pomiary wykonane zostały z wykorzystaniem akceleratora liniowego TrueBeam (Varian Medical Systems, Palo Alto, USA) wyposażonego w zintegrowany aSi EPID. W pierwszym etapie oceniono wykrywalność błędów w realizacji leczenia przez akcelerator: przeskalowania dawki oraz zmiany Dose Rate. Sprawdzeń dokonano dla pola otwartego o wymiarach 10x10cm z zastosowaniem fantomu stałego Varian Isocenter Cube. Dla pola otwartego oraz pola pochodzącego z planu IMRT zweryfikowano ponadto wrażliwość metody na wystąpienie niezgodności geometrycznych zasymulowanych poprzez przesunięcia fantomu stałego w kierunku poprzecznym, wzdłużnym oraz pionowym. W drugim etapie zastosowano proponowany algorytm dla oceny powtarzalności leczenia w grupie 15 pacjentów, spośród których 10 osób poddanych było radioterapii techniką IMRT w lokalizacjach prostata i płuco, natomiast 5 pacjentek poddawano radioterapii piersi techniką 3DCRT. Na podstawie uzyskanych wyników pomiarów zaproponowano progi tolerancji dla proponowanej metody analizy różne dla poszczególnych technik leczenia oraz opracowano algorytm zintegrowania metody ze stosowanym dotychczas protokołem IGRT w kontroli poprawności realizacji radioterapii.

https://doi.org/10.21641/los.2021.18.2.201
PDF (Język Polski)

References

A. J. Mundt , edited by J.C. Roeske. Image Guided Radiation Theraphy: A Clinical Perspective, Shelton, United States 2011

J. Topczewska-Bruns, T. Filipowski, R. Chrenowicz, B. Pancewicz-Janczuk, E. Rożkowska. Zastosowanie radioterapii sterowanej obrazem (IGRT) za pomocą kilowoltowej stożkowej tomografii komputerowej (kV CBCT) w codziennej praktyce klinicznej. Nowotwory Journal of Oncology 2013, volume 63

A. Walewska, M. Zalewska, M. Kania, J. Rostkowska, W. Bulski, Analiza wyników kilkuletnich pomiarów dawki wejściowej metodą in vivo

u pacjentów leczonych technikami wysokospecjalistycznymi w Zakładzie Teleradioterapii II Centrum Onkologii – Instytutu w Warszawie na Ursynowie, Nowotwory Journal of Oncology 2011, volume 61

K. Ślosarek, Weryfikacja realizacji technik dynamicznych w radioterapii, Inżynier i Fizyk Medyczny, 2013, vol. 2 nr 5

M. A. Najem, M. Tedder, D. King, D. Bernstein, R. Trouncer, C. Meehan, A. M. Bidmead In-vivo EPID dosimetry for IMRT and VMAT based on through-air predicted portal dose algorithm, Physica Medica 2018, vol. 52

Swedish Radiation Safety Authority, SSMFS 2018:5, Strålsäkerhetsmyndighetens författningssamling (ang: The Swedish Radiation Safety Authority's regulations and advice on medical exposures]), https://www.stralsakerhetsmyndigheten.se/contentassets/5ca0970e939642f68ac4b0f5adfd391a/ssmfs-20185-stralsakerhetsmyndighetens-foreskrifter-och-allmanna-rad-om-medicinska-exponeringar.pdf (dostęp z: 11.05.2021r.)

M. D. Falco i wsp., A Feasibility Study for in vivo Dosimetry Procedure in Routine Clinical Practice, Technology in Cancer Research and Treatment 2018, vol. 17

S. Peca, D. W. Brown, W. L. Smith, A Simple Method for 2-D In Vivo Dosimetry by Portal Imaging, Technology in Cancer Research and Treatment 2017, vol. 16

E. Van Uytven i wsp., Validation of a method for in vivo 3D dose reconstruction for IMRT and VMAT treatments using on-treatment EPID images and a model-based forward-calculation algorithm, Medical Physics 2015

T. Fuangrod i wsp., Investigation of a real-time EPID-based patient dose monitoring safety system using site-specific control limits, Radiation Oncology 2016

M. Kruszyna-Mochalska, EPID-based daily verification of reproducibility of patients’ irradiation with IMRT plans, Reports of Practical Oncology and Radiotherapy 2018

A. Klimas i wsp., EPID – a useful interfraction QC tool, Polish Journal of Medical Physics and Engineering 2019

Creative Commons License

This work is licensed under a Creative Commons Attribution-NoDerivatives 4.0 International License.

Copyright (c) 2021 Letters in Oncology Science

Downloads

Download data is not yet available.