Testy kontroli jakości obrazowania megawoltowego akceleratora TomoTherapy oraz ich ocena w oprogramowaniu ARTISCAN do półautomatycznej analizy obrazów

Abstract

Stosowanie megawoltowej tomografii komputerowej (Megavoltage Computed Tomography - MVCT) w aparatach TomoTherapy wymaga testowania poprawności działania systemu detekcyjnego. Prawidłowa praca detektora warunkuje precyzyjne ułożenie chorego na stole terapeutycznym oraz dokładne dostarczenie zaplanowanej dawki do napromienianego obszaru poprzez precyzyjne odwzorowanie kształtu planowanej objętości terapeutycznej (Planning Target Volume - PTV) oraz narządów krytycznych. Kontrola jakości (Quality Assurance - QA) pracy detektora jest zatem niezbędna dla zapewnienia poprawności realizacji planów leczenia. Do analizy danych otrzymanych z testów coraz częściej wykorzystuje się programy komputerowe. Celem niniejszej pracy było uzasadnienie wdrożenia oprogramowania ARTISCAN do półautomatycznej analizy parametrów MVCT oraz wskazanie sposobu wyznaczenia tolerancji i ich ustalenie dla wybranych własności fizycznych opisujących jakość obrazów tomograficznych oraz określenie ich precyzji.

https://doi.org/10.21641/los.15.4.112
PDF (Język Polski)

References

Klein E, Hanley J, Bayouth J i wsp. Task Group 142 report: Quality assurance of medical accelerators. Medical Physics, 2009, Vol. 36, No. 9, 4207-4208.

Langen K, Papanikolaou N, Balog J i wsp. QA for helical tomotherapy: Report of the AAPM Task Group 148. Medical Physics, 2010, Vol. 37, No. 9, 4835-4838.

Zhu J, Bai T, Gu J, Sun Z, Wie Y, Li B, Yin Y. Effects of megavoltage computed tomographic scan methodology on setup verification and adaptive dose calculation in helical TomoTherapy. Radiation Oncology, 2018, 13:80.

Langen K, Meeks S, Poole D, Wagner T. et al. The use of megavoltage CT (MVCT) images for dose recomputations. Physics in Medicine and Biology, 2005, Vol. 50, 4259-4276.

Bąk B, Adamska A, Kaźmierska J, Piotrowski T. Nowoczesne metody radioterapii – tomoterapia. Inżynier i Fizyk Medyczny, 6/2014, Vol. 3.

Oprogramowanie ARTISCAN wersja 4.4.1.

Polski koncern normalizacyjny, Dokładność (poprawność i precyzja) metod pomiarowych i wyników pomiarów -- Część 2: Podstawowa metoda określania powtarzalności i odtwarzalności standardowej metody pomiarowej. PN-ISO 5725-2:2002.

Wszyscy autorzy pracy muszą wyrazić pisemną zgodę na jej publikację. Oświadczenie pierwszego autora, że wszyscy współautorzy zapoznali się z praca i wyrazili zgodę na jej publikację jest również akceptowane. W momencie przyjęcia pracy do publikacji wszelkie prawa do jej wykorzystania przechodzą na właściciela czasopisma i jego praw autorskich. Praca nie może zostać opublikowana w żadnym innym wydawnictwie do czasu wykorzystania jej przez Redakcję Czasopisma. Po opublikowaniu praca pozostaje własnością Wielkopolskiego Centrum Onkologii, a jakiekolwiek jej wykorzystanie w całości lub w części, bez względu na nośnik i język, możliwe jest tylko po uzyskaniu pisemnej zgody Redakcji, która jest wyłącznym wydawcą i dystrybutorem czasopisma , z podaniem źródła.

Downloads

Download data is not yet available.