Wdrożenie urządzenia QuickCheck firmy PTW do codziennej kontroli stabilności wydajności akceleratorów medycznych
PDF (Język Polski)

Supplementary Files

Untitled (Język Polski)
Untitled (Język Polski)
Untitled (Język Polski)
Untitled (Język Polski)
Untitled (Język Polski)

Keywords

stabilność wydajności
codzienna kontrola jakości
QuickCheck
współczynnik przejścia

How to Cite

Borowska, P., Sobocka-Kurdyk, U., & Pawałowski, B. (2019). Wdrożenie urządzenia QuickCheck firmy PTW do codziennej kontroli stabilności wydajności akceleratorów medycznych. Letters in Oncology Science, 15(4), 150–156. https://doi.org/10.21641/los.15.4.114

Abstract

Codzienna weryfikacja stabilności pracy akceleratora medycznego poprzez pomiar dawki jest podstawowym testem zapewniającym kontrolę jakości pracy aparatu podczas realizacji leczenia radioterapeutycznego.  Celem pracy było wdrożenie oraz zweryfikowanie możliwości zastosowania urządzenia QuickCheck (QCh) firmy PTW Freiburg do codziennej kontroli jakości akceleratorów medycznych.  Dokonano porównania dwóch metod pomiarowych wydajności akceleratora, dotychczasowej polegającej na pomiarze z wykorzystaniem komory jonizacyjnej umieszczanej w w fantomie wodnym z urządzeniem QuickCheck. Analiza za pomocą tego urządzenia dostarcza dodatkowych informacji m.in. o charakterystyce wiązki promieniowania jonizującego. Zebrane pomiary za pomocą urządzenia QCh odniesiono do wyników referencyjnych (otrzymanych z pomiarów przeprowadzonych w fantomie wodnym). Na podstawie przeprowadzonej analizy badane urządzenie zostało wdrożone do weryfikacji stabilności wydajności akceleratorów w ramach testów codziennych zgodnych z Rozporządzeniem Ministra Zdrowia w sprawie warunków bezpiecznego stosowania promieniowania jonizującego dla wszystkich rodzajów ekspozycji medycznej. Wyznaczono odpowiednie współczynniki przejścia pozwalające przeliczać uzyskiwane przy pomocy urządzenia QCh wyniki pomiarów na warunki odniesienia w fantomie wodnym.

https://doi.org/10.21641/los.15.4.114
PDF (Język Polski)

References

Malicki, J, Ślosarek, K., red.. Planowanie leczenia i dozymetria w radioterapii. Via Medica. Gdańsk 2016

Kukułowicz, P.. Charakterystyka wiązek terapeutycznych stosowanych w radioterapii. Komitet Fizyki Medycznej, Radiobiologii i Diagnostyki Obrazowej PAN, Polskie Towarzystwo Fizyki Medycznej. Wrocław 2017

TrueBeam Instructions for Use. VARIAN medical systems. 2013

Obwieszczenie Ministra Zdrowia z dn. 3 kwietnia 2017r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Ministra Zdrowia w sprawie warunków bezpiecznego stosowania promieniowania jonizującego dla wszystkich rodzajów ekspozycji medycznej. Dz. U. 2017 poz. 884

IAEA. Technical Report Series no. 398, Absorbed Dose Determination in External Beam Radiotherapy: An International Code of Pracice for Dosimetry Based on Standards of Absorbed Dose to Water. Vienna, 2000

Łobodziec, W.. Dozymetria promieniowania jonizującego w radioterapii. Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego. Katowice 1999

User Manual QUICKCHECK System QUICKCHECKwebline T42031. PTW

TrueBeam Stability: Results After 6 Months, URL: https://www.wienkav.at/kav/kfj/91033454/physik/tb/tb_beam_stability.htm, dostęp z: 19.11.2018 r.

Mosleh-Shirazi Mohammad, Rahimi Saeed, Karbasi Sareh. Medium-Term Stability of the Photon Beam Energy of an Elekta CompactTM Linear Accelerator Based on Daily Measurements of Beam Quality Factor. Iranian Journal of Medical Physics, vol. 12, no. 4. 2015. 230-234

Andreo, P.. Absorbed dose beam quality factors for the dosimetry of high-energy photon beams. Physics in Medicine and Biology 37. 1992

Wszyscy autorzy pracy muszą wyrazić pisemną zgodę na jej publikację. Oświadczenie pierwszego autora, że wszyscy współautorzy zapoznali się z praca i wyrazili zgodę na jej publikację jest również akceptowane. W momencie przyjęcia pracy do publikacji wszelkie prawa do jej wykorzystania przechodzą na właściciela czasopisma i jego praw autorskich. Praca nie może zostać opublikowana w żadnym innym wydawnictwie do czasu wykorzystania jej przez Redakcję Czasopisma. Po opublikowaniu praca pozostaje własnością Wielkopolskiego Centrum Onkologii, a jakiekolwiek jej wykorzystanie w całości lub w części, bez względu na nośnik i język, możliwe jest tylko po uzyskaniu pisemnej zgody Redakcji, która jest wyłącznym wydawcą i dystrybutorem czasopisma , z podaniem źródła.

Downloads

Download data is not yet available.