Wdrożenie urządzenia QuickCheck firmy PTW do codziennej kontroli stabilności wydajności akceleratorów medycznych

Main Article Content

Patrycja Borowska
Urszula Sobocka-Kurdyk
Bartosz Pawałowski

Abstract

Codzienna weryfikacja stabilności pracy akceleratora medycznego poprzez pomiar dawki jest podstawowym testem zapewniającym kontrolę jakości pracy aparatu podczas realizacji leczenia radioterapeutycznego.  Celem pracy było wdrożenie oraz zweryfikowanie możliwości zastosowania urządzenia QuickCheck (QCh) firmy PTW Freiburg do codziennej kontroli jakości akceleratorów medycznych.  Dokonano porównania dwóch metod pomiarowych wydajności akceleratora, dotychczasowej polegającej na pomiarze z wykorzystaniem komory jonizacyjnej umieszczanej w w fantomie wodnym z urządzeniem QuickCheck. Analiza za pomocą tego urządzenia dostarcza dodatkowych informacji m.in. o charakterystyce wiązki promieniowania jonizującego. Zebrane pomiary za pomocą urządzenia QCh odniesiono do wyników referencyjnych (otrzymanych z pomiarów przeprowadzonych w fantomie wodnym). Na podstawie przeprowadzonej analizy badane urządzenie zostało wdrożone do weryfikacji stabilności wydajności akceleratorów w ramach testów codziennych zgodnych z Rozporządzeniem Ministra Zdrowia w sprawie warunków bezpiecznego stosowania promieniowania jonizującego dla wszystkich rodzajów ekspozycji medycznej. Wyznaczono odpowiednie współczynniki przejścia pozwalające przeliczać uzyskiwane przy pomocy urządzenia QCh wyniki pomiarów na warunki odniesienia w fantomie wodnym.

Article Details

How to Cite
Borowska, P., Sobocka-Kurdyk, U., & Pawałowski, B. (2019). Wdrożenie urządzenia QuickCheck firmy PTW do codziennej kontroli stabilności wydajności akceleratorów medycznych. Letters in Oncology Science, 15(4), 150-156. https://doi.org/10.21641/los.15.4.114
Section
Articles
Author Biographies

Patrycja Borowska, Wielkopolskie Centrum Onkologii

Zakład Radioterapii III, młodszy asystent

Urszula Sobocka-Kurdyk, Wielkopolskie Centrum Onkologii

Zakład Radioterapii III

Bartosz Pawałowski, Wielkopolskie Centrum Onkologii

Zakład Fizyki Medycznej

References

[1] Malicki, J, Ślosarek, K., red.. Planowanie leczenia i dozymetria w radioterapii. Via Medica. Gdańsk 2016

[2] Kukułowicz, P.. Charakterystyka wiązek terapeutycznych stosowanych w radioterapii. Komitet Fizyki Medycznej, Radiobiologii i Diagnostyki Obrazowej PAN, Polskie Towarzystwo Fizyki Medycznej. Wrocław 2017

[3] TrueBeam Instructions for Use. VARIAN medical systems. 2013

[4] Obwieszczenie Ministra Zdrowia z dn. 3 kwietnia 2017r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Ministra Zdrowia w sprawie warunków bezpiecznego stosowania promieniowania jonizującego dla wszystkich rodzajów ekspozycji medycznej. Dz. U. 2017 poz. 884

[5] IAEA. Technical Report Series no. 398, Absorbed Dose Determination in External Beam Radiotherapy: An International Code of Pracice for Dosimetry Based on Standards of Absorbed Dose to Water. Vienna, 2000

[6] Łobodziec, W.. Dozymetria promieniowania jonizującego w radioterapii. Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego. Katowice 1999

[7] User Manual QUICKCHECK System QUICKCHECKwebline T42031. PTW

[8] TrueBeam Stability: Results After 6 Months, URL: https://www.wienkav.at/kav/kfj/91033454/physik/tb/tb_beam_stability.htm, dostęp z: 19.11.2018 r.

[9] Mosleh-Shirazi Mohammad, Rahimi Saeed, Karbasi Sareh. Medium-Term Stability of the Photon Beam Energy of an Elekta CompactTM Linear Accelerator Based on Daily Measurements of Beam Quality Factor. Iranian Journal of Medical Physics, vol. 12, no. 4. 2015. 230-234

[10] Andreo, P.. Absorbed dose beam quality factors for the dosimetry of high-energy photon beams. Physics in Medicine and Biology 37. 1992