Porównanie rozkładów dawek dla radioterapii stereotaktycznej nowotworu płuc dla dwóch technik dynamicznych IMRT i VMAT
PDF

Keywords

radioterapia
stereotaktyczna
płuca
vmat
imrt
rozkład dawek

How to Cite

Kosmowska, J., Kinga Graczyk, Weronika Kijeska, Maria Radomiak, & Agnieszka Skrobała. (2024). Porównanie rozkładów dawek dla radioterapii stereotaktycznej nowotworu płuc dla dwóch technik dynamicznych IMRT i VMAT. Letters in Oncology Science, 21(1). Retrieved from https://journals.wco.pl/los/article/view/247

Abstract

Celem pracy było porównanie rozkładów dawek dla radioterapii stereotaktycznej nowotworu płuc dla dwóch technik dynamicznych: techniki radioterapii z modulowaną intensywnością dawki (IMRT, ang. Intensity Modulated Radiation Therapy) i techniki obrotowej z modulacją intensywności dawki (VMAT, ang. Volumetric Modulated Arc Theraphy). Grupę badawcza stanowiło 5 pacjentów z nowotworem zlokalizowanym w prawym płucu, średnica guza na obrazach tomografii komputerowej nie przekraczała 5 cm. Podczas przygotowania pacjenta do radioterapii wykonano czterowymiarową  tomografię komputerową (4DCT, ang. four dimension computer tomography). Dawka zadana dla planowanej objętości leczenej (PTV, ang.  Planning Target Volume) wynosiła 50 Gy w 5 frakcjach, zastosowano energię 6 MV bez filtra spłaszczającego (FFF, ang. Flatening Filter Free).  Dla każdego z planów leczenia wykonano weryfikacje dozymetryczną, zrealizowaną z wykorzystaniem stałego fantomu dozymetrycznego OCTAVIUS 4D oraz matrycy OCTAVIUS 1600 SRS (PTW, Freiburg, Niemcy). Plany zostały porównane metodą analizy gamma w podejściu lokalnym dla następujących parametrów: DD (ang. dose diffrence – różnica dawki) 2%, DTA (ang. distance to agreement – dopuszczalna odległość między punktami) 2 mm, próg odcięcia niskich dawek: 5% dawki maksymalnej, akceptowalny odsetek punktów spełniających kryteria analizy gamma > 95%. Dla objętości PTV przeanalizowano następujące parametry: wartości dawki zdeponowanej  w 98% oraz 2% objętości PTV oraz dawki, które otrzymały narządy krytyczne. Dawki dla OAR były zgodne z dawkami toleracji opisanymi w raporcie QUANTEC (ang. Quantitative Analyses of Normal Tissue Effects in the Clinic). Wykazano, że w technice IMRT narządy krytyczne otrzymują nieznacznie wyższe dawki, lecz nie przekraczające dawek tolerancji. Ze względu na liczbę wiązek terapeutycznych dla techniki IMRT czas leczenia był znacznie dłuższy niż dla techniki VMAT.

PDF

References

Bibliografia

https://onkologia.org.pl/pl/nowotwory-pluca-i-oplucnej-po-leczeniu#page-main-image[dostęp 09.10.2023]

Videtic G. The role of stereotactic radiotherapy in the treatment of oligometastases. Curr. Oncol. Rep. 2014;16:391.

Woźniak G., Dolna Ł. Ślosarek K. and et al. Radioterapia stereotaktyczna lukami dynamicznymi z zastosowaniem bramkowania oddechowego- prezentacja techniki. Nowotwory, 2017;2:384-388.

https://www.ptwdosimetry.com/en/products/octavius-4d-qa-phantom [dostęp 09.10.2023]

Wolthaus J.W.H., Sonke J.J. Herk M. H. and et al. Compresion of Diffrent Strategies To Use Four-Dimensional Computed Tomography In Treatment Planning For Lung Cancer Patients, Int. J. Radiation Oncology Biol. Phys., 2008; 70:1229–1238.

Benzen S., Continue L., Deasy J. And et al. Quantitative Analyses of Normal Tissue Effects in the Clinical, Radiation Oncology. 2010;76 (3): S3-S9

Miften M., Olch A., Mihailidis D., and et al. Tolerance limits and methodologies for IMRT measurement-based verification QA: Recommendations of AAPM Task Group No. 218. Med Phys. 2018;45:53-83.

Chan C., Lang S., Rowbottom C. And et al. Intensity-Modulated Radiotherapy for Lung Cancer: Current Status and Future Developments. Journal of Thoracic Oncology. 2014; 9 (11): 1598-1608.

Ong C.L., Verbakel W. F., Slotman B.J. And et al. Stereotactic radiotherapy for peripheral lung tumors: a comparison of volumetric modulated arc therapy with 3 other delivery techniques. Radiother Oncol. 2010;97:437-442.

Creative Commons License

This work is licensed under a Creative Commons Attribution-NoDerivatives 4.0 International License.

Copyright (c) 2024 Letters in Oncology Science

Downloads

Download data is not yet available.