Wykorzystanie obrazowania rezonansem magnetycznym w radioterapii (planowanie leczenia i procedury IGRT) oraz związana z tym rola elektroradiologa
PDF (Język Polski)

Keywords

radioterapia
rezonans magnetyczny
MR LINAC
IGRT
MR-only workflow
radioterapia sterowana obrazem

How to Cite

Czajka, E. (2017). Wykorzystanie obrazowania rezonansem magnetycznym w radioterapii (planowanie leczenia i procedury IGRT) oraz związana z tym rola elektroradiologa. Letters in Oncology Science, 14(3), 69–74. https://doi.org/10.21641/los.14.3.33

Abstract

Wykorzystanie rezonansu magnetycznego (ang. magnetic resonance imaging, MRI) w radioterapii jest często poruszanym zagadnieniem w ostatnich latach. Osobny blok wystąpień poświęcony temu tematowi pojawił się również w części programu dedykowanej elektroradiologom na 3rd ESTRO FORUM. Podczas wystąpień omówiono trzy obszary, w których możliwe jest wykorzystanie rezonansu magnetycznego w radioterapii, tj. 1) akwizycja obrazów niezbędnych do planowania leczenia 2) planowanie leczenia w systemie komputerowym w oparciu o obrazowanie rezonansem magnetycznym oraz 3) realizacja leczenia na aparacie terapeutycznym. Zastąpienie w łańcuchu terapeutycznym przede wszystkim tomografii komputerowej (ang. computed tomography, CT) ale również w dalszym etapie innych metod obrazowania, wykorzystujących promieniowanie rentgenowskie np. CBCT (ang. cone beam CT), MVCT (ang. mega voltage CT) lub kVCT (ang. kilo voltage CT) rezonansem magnetycznym, wprowadza do radioterapii tzw. „full-MR workflow”, czyli koncepcję radioterapii opartej wyłącznie o obrazowanie rezonansem magnetycznym. Analiza wybranych doniesień ma na celu przybliżenie czytelnikowi tego zagadnienia, omówienie jego zalet i potencjalnych ograniczeń, ale również umiejscowienie elektroradiologia w całym procesie radioterapeutycznym opartym o rezonans magnetyczny.
https://doi.org/10.21641/los.14.3.33
PDF (Język Polski)

References

Lu L. Dose calculation algorithms in external beam photon radiation therapy. International Journal of Cancer Therapy and Oncology, 2013; 1(2):01025

Prabhakar R., Haresh K. P., Ganesh T., Joshi R. C., Julka P. K., Rath G. K. Comparison of computed tomography and magnetic resonance based target volume in brain tumors. Journal of Cancer Research and Therapeutics, 2007;3:121-3

Mutic S., Palta J. R., Butker E. K. , Quality assurance for computed-tomography simulators and the computed-tomography-simulation process: Report of the AAPM Radiation Therapy Committee Task Group No. 66, Medical Physics, Vol. 30, No. 10, October 2003

Olsson L.E., Nyholm T., Filipsson L., Jonsson J., Svensson S., Lundberg P., et al Full integration of MRI in the work flow of external-beam radiotherapy, Materiały zjazdowe 3rd ESTRO FORUM, Barcelona 2015

Edmund J.M., Andreasen D., Kjer H.M., Van Leemput K., Dose planning based on MRI as the sole modality: Why, how and when? Materiały zjazdowe 3rd ESTRO FORUM, Barcelona 2015

Perkins G., MR imaging in Radiotherapy : the evolving role of the RTT, Materiały zjazdowe 3rd ESTRO FORUM, Barcelona 2015

The comprehensive MR-sim solution to fit your planning, URL http://incenter.medical.philips.com/doclib/enc/fetch/2000/4504/577242/577251/587787/4522_991_02561_Ingenia_MR-RT_brochure_LR.pdf%3fnodeid%3d10271862%26vernum%3d-2 Dostęp z dnia: 20.02.2017

Nyholm T., Mullaney T., Olsson L.E., Finnilä K., Zackrisson B., MRI in radiotherapy — Is it time to rethink the current radiotherapy fixation solutions?, Journal of Applied Clinical Medical Physics, 2014, 15(6). p.360-361

Jonsson JH1, Karlsson MG, Karlsson M, Nyholm T. Treatment planning using MRI data: An analysis of the dose calculation accuracy for different treatment regions, 2010, Radiation Oncology, June 30;5:62

Walker A1, Liney G, Metcalfe P, Holloway L., MRI distortion: considerations for MRI base radiotherapy treatment planning, Australasian Physical & Engineering Sciences in Medicine, 2014 March;37(1):103-13

Catana C., van der Kouwe A., Benner T., Michel C.J., Hamm M., Fenchel M., et al Toward Implementing an MRI-Based PET Attenuation-Correction Method for Neurologic Studies on the MR-PET Brain Prototype, Journal of Nuclear Medicine, 2010 September;51(9):1431-8

Edmund J.M., Nyhom T., A review of substitute CT generation for MRI-only radiation therapy, Radiation Oncology, 12 (1), 28. 2017 January 26

Skórska M., Nowe technologie wykorzystywane w procesie teleradioterapii w

świetle doniesień zaprezentowanych podczas konferencji ASTRO 57

w San Antonio, Zeszyty Naukowe WCO, Letters in Oncology Science 2016;13(1):24-29

Sjölund J., Dose planning from MRI using machine learning for automatic segmentation of skull and air, University essay, 2012, URL https://www.diva-portal.org/smash/get/diva2:526119/FULLTEXT01.pdf Dostęp z dnia 05.03.2017

Greer P.B., Dowling J., Rivest-Henault D., Ghose S., Pichler P., Sun J., et al Generation of density maps for dose calculations from MRI using atlas methods, Materiały zjazdowe 3rd ESTRO FORUM, Barcelona 2015

Hofmann M., Steinke F., Scheel V., Charpiat G., Farquhar J., Aschoff P., et al MRI-based attenuation correction for PET/MRI: a novel approach combining pattern recognition and atlas registration, Journal of Nuclear Medicine, 2008 Nov;49(11):1875-83

Foley A., Hybrid Linac-MR: Image-Guided Radiation Therapy Delivered in Real-Time, Microwave Journal; December 2013, Vol. 56 Issue 12, p54

Crijns S.P.M., MR Linac, continuous IGRT during radiotherapy, Materiały zjazdowe 3rd ESTRO FORUM, Barcelona 2015

Broszura informacyjna systemu MRIdian, URL: http://www.viewray.com/brochure dostęp z dnia: 07-03-2017

Wszyscy autorzy pracy muszą wyrazić pisemną zgodę na jej publikację. Oświadczenie pierwszego autora, że wszyscy współautorzy zapoznali się z praca i wyrazili zgodę na jej publikację jest również akceptowane. W momencie przyjęcia pracy do publikacji wszelkie prawa do jej wykorzystania przechodzą na właściciela czasopisma i jego praw autorskich. Praca nie może zostać opublikowana w żadnym innym wydawnictwie do czasu wykorzystania jej przez Redakcję Czasopisma. Po opublikowaniu praca pozostaje własnością Wielkopolskiego Centrum Onkologii, a jakiekolwiek jej wykorzystanie w całości lub w części, bez względu na nośnik i język, możliwe jest tylko po uzyskaniu pisemnej zgody Redakcji, która jest wyłącznym wydawcą i dystrybutorem czasopisma , z podaniem źródła.

Downloads

Download data is not yet available.